Nghĩa của từ: superior planet

* tv.
hành tinh trên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error