Nghĩa của từ: superirreducible submodule

* đs.
môđun con hoàn toàn không khả quy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App