Nghĩa của từ: superposed graph

* top.
đồ hình chồng chất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App