Nghĩa của từ: supersaturation

* vl.
sự quá bão hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

supersaturation /,sju:pə,sætʃə'reiʃn/
* danh từ
 - sự quá bão hoà
Động từ BQT - Android App