Nghĩa của từ: supplemental information

* tk.
thông tin phụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App