Nghĩa của từ: supplementation

*
(phần) phụ, (phần) bù

Nghĩa trong từ điển StarDict:

supplementation /,sʌplimen'teiʃn/
* danh từ
 - sự bổ sung, sự phụ thêm vào
Động từ BQT - Android App