Nghĩa của từ: supply function

* tk.
hàm cung cấp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App