Nghĩa của từ: surge characteristic

* xib
đặc trưng chuyển tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App