Nghĩa của từ: surplus value

* kt.
giá trị thặng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

surplus value /'sə:pləs'vælju:/
* danh từ
 - giá trị thặng dư
Động từ BQT - Android App