Nghĩa của từ: suspension bridge

* kỹ.
cầu treo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

suspension bridge /səs'penʃn'bridʤ/
* danh từ
 - cầu treo
Động từ BQT - Android App