Nghĩa của từ: switchable

* mt.
ngắt được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

switchable
- (máy tính) ngắt được