Nghĩa của từ: switchboard

* mt.
bảng đảo mạch, bảng điều khiển

Nghĩa trong từ điển StarDict:

switchboard /'switʃbɔ:d/
* danh từ
 - tổng đài
Động từ BQT - Android App