Nghĩa của từ: symbolic power

* đs.
lũy thừa ký hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App