Nghĩa của từ: symbolical

*
thuộc ký hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

symbolical /sim'bɔlik/ (symbolical) /sim'bɔlikəl/
* tính từ
 - tượng trưng
Động từ BQT - Android App