Nghĩa của từ: symbolism

* log.
hệ ký hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

symbolism /'simbəlizm/
* danh từ
 - chủ nghĩa tượng trưng
Động từ BQT - Android App