Nghĩa của từ: symbolize

* log.
ký hiệu hóa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

symbolize /'simbəlaiz/ (symbolise) /'simbəlaiz/
* ngoại động từ
 - tượng trưng hoá
 - diễn đạt bằng tượng trưng
 - sự coi (một truyện ngắn...) như chỉ có tính chất tượng trưng
 - đưa chủ nghĩa tượng trưng vào
Động từ BQT - Android App