Nghĩa của từ: symmetric

*
đối xứng, symmetrical

Nghĩa trong từ điển StarDict:

symmetric /si'metrik/ (symmetrical) /si'metrikəl/
* tính từ
 - đối xứng
Động từ BQT - Android App