Nghĩa của từ: symmetric matrix

* đs.
ma trận đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App