Nghĩa của từ: symmetric test

* tk.
tiêu chuẩn đối xứng, symmetrical test

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App