Nghĩa của từ: symmetrical matrix

* đs.
ma trận đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error