Nghĩa của từ: symmetrical test

* tk.
tiêu chuẩn đối xứng, symmetric test

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App