Nghĩa của từ: symmetry

*
[phép, tính] đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

symmetry /'simitri/
* danh từ
 - sự đối xứng; tính đối xứng
 - cấu trúc cân đối
Động từ BQT - Android App