Nghĩa của từ: symmetry principle

* gt.
nguyên lý đối xứng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error