Nghĩa của từ: sympletic

*
ngẫu đối, simplectic

Nghĩa trong từ điển StarDict:

sympletic
- ngẫu đối, simplecticĐộng từ BQT - Android App