Nghĩa của từ: synchronize

*
đồng bộ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

synchronize /'siɳkrənaiz/ (synchronise) /'siɳkrənaiz/
* nội động từ
 - xảy ra đồng thời
 - chỉ cùng một giờ (đồng hồ)
* ngoại động từ
 - xác định sự đồng bộ (của các sự kiện...)
 - đồng bộ hoá
 - cho (đồng hồ) chỉ cùng một giờ
Động từ BQT - Android App