Nghĩa của từ: synthesize

*
tổng hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

synthesize /'sinθisaiz/ (synthesise) /'sinθisaiz/ (synthetise) /'sinθitaiz/ (synthetize) /'sinθitaiz/
* ngoại động từ
 - tổng hợp
Động từ BQT - Android App