Nghĩa của từ: synthesizer

* mt.
bộ tổng hợp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

synthesizer
- Cách viết khác : synthesiserĐộng từ BQT - Android App