Nghĩa của từ: system of imprimitivity

* đs.
miền không nguyên thủy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App