Nghĩa của từ: syzygy

* đs.
hội xung; tv. sóc vọng (tuần trăng non và tuần trăng dày)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

syzygy /'sizidʤi/
* danh từ
 - (thiên văn học) ngày sóc vọng
Động từ BQT - Android App