Nghĩa của từ: table look-up

* mt.
(lệnh) tìm bảng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App