Nghĩa của từ: tachomater

* mt.
tốc kế góc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tachomater
- (máy tính) tốc kế góc