Nghĩa của từ: taclocus

* hh.
quỹ tích các tiếp điểm (của các đường thuộc một họ nào đó)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

taclocus
- (hình học) quỹ tích các tiếp điểm (của các đường thuộc một họ nào đó)Động từ BQT - Android App