Nghĩa của từ: tacnode

* hh.
tacnôt (điểm tự tiếp xúc của đường cong)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tacnode
- (hình học) tacnôt (điểm tự tiếp xúc của đường cong)Động từ BQT - Android App