Nghĩa của từ: tacpoint

* hh.
tiếp điểm (các đường của một họ)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tacpoint
- (hình học) tiếp điểm (các đường của một họ)Động từ BQT - Android App