Nghĩa của từ: tagged atom

* vl.
nguyên tử đánh dấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error