Nghĩa của từ: tally order

* mt.
lệnh tổng kết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error