Nghĩa của từ: tangential property

* gt.
tính chất trơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App