Nghĩa của từ: tape drive

* mt.
thiết bị kéo băng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error