Nghĩa của từ: tape drum

* mt.
trống băng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App