Nghĩa của từ: tape-line

*
thước uốn, tape-measure

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tape-line /'teiplain/ (tape-measure) /'teip,meʤə/
 -measure)
/'teip,meʤə/
* danh từ
 - thước dây
Động từ BQT - Android App