Nghĩa của từ: tautochrone

* hh.
đẳng thời // đường đẳng thời

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tautochrone
- (hình học) đẳng thời // đường đẳng thờiĐộng từ BQT - Android App