Nghĩa của từ: tautologival

* log.
(thuộc) hằng đúng, hằng hiệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

tautologival
- (logic học) (thuộc) hằng đúng, hằng hiệuĐộng từ BQT - Android App