Nghĩa của từ: technical

*
(thuộc) kỹ thuật

Nghĩa trong từ điển StarDict:

technical /'teknikəl/
* tính từ
 - (thuộc) kỹ thuật, chuyên môn
=technical school+ trường kỹ thuật
=technical terms+ thuật ngữ kỹ thuật
=difficulties+ những khó khăn về chuyên môn
Động từ BQT - Android App