Nghĩa của từ: telecommunication

* kỹ.
liên lạc từ xa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

telecommunication /'telikə,mju:ni'keiʃn/
* danh từ
 - viễn thông, sự thông tin từ xa
Động từ BQT - Android App