Nghĩa của từ: telecontrol

*
điều khiển từ xa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

telecontrol /,telikən'troul/
* danh từ
 - sự điều khiển từ xa
Động từ BQT - Android App