Nghĩa của từ: telegraph

*
điện báo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

telegraph /'teligrɑ:f/
* danh từ
 - máy điện báo
* động từ
 - đánh điện, gửi điện
 - (thông tục) ra hiệu
Động từ BQT - Android App