Nghĩa của từ: telegraph equation

* gt.
phương trình điện báo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App