Nghĩa của từ: telementry

* kỹ.
đo lường từ xa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

telementry
- (kỹ thuật) đo lường từ xaĐộng từ BQT - Android App