Nghĩa của từ: teleological

*
co hướng mục tiêu, hướng đích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

teleological /,teliə'lɔdʤikəl/
* tính từ
 - (thuộc) thuyết mục đích
Động từ BQT - Android App