Nghĩa của từ: teleological machanism

* xib.
cơ cấu có dáng hướng mục tiêu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App